CECHY MOWY DZIECKA PIECIOLETNIEGOI SZEŚCIOLETNIEGO

CECHY MOWY DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO :

 • Prawidłowo rozumie mowę – pytania i polecenia.
 • Posiada odpowiedni do wieku zasób słownictwa i wiedzy o świecie.
 • Wypowiada się zrozumiale dla otoczenia, zdaniami złożonymi, potrafi
 • samodzielnie sformułować dłuższą wypowiedź ustną, np. opowiedzieć bajkę.
 • Na ogół mówi wszystkie głoski prawidłowo, choć opóźnienia w wymowie
 • głosek sz, ż cz, dż ,r  nie są jeszcze wadą wymowy.
 • Może przesadnie wymawiać niektóre głoski w wyrazach trudnych,
 • żeszyt, rustro , co na ogół ustępuje samoistnie.

NIEPOKOIĆ POWINNY :

 • Trudności w rozumieniu pytań i poleceń.
 • Wypowiedzi tylko pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami, trudności
 • z budowaniem zdań i samodzielnych dłuższych wypowiedzi ustnych.
 • Mały zasób słownictwa.
 • Częste niepoprawne formy gramatyczne.
 • Przestawianie sylab i głosek w obrębie wyrazu, zastępowanie ich innymi
 • lub omijanie, skracanie w obrębie wyrazu.
 • Zniekształcanie głosek tak, że brzmią one nienaturalnie, np. tzw.
 • „ francuskie r”, międzyzębowe  s,z,c,dz i inne głoski.
 • Przestawianie sylab i głosek, skracanie w obrębie wyrazu.
 • Nieprawidłowości w obrębie narządów mowy np. brak unoszenia języka do
 • góry, nawykowe oddychanie ustami, wada zgryzu.
 • Zbyt szybkie lub zbyt wolne tempo mowy.
 • Objawy jąkania.
 • Brak prawidłowej wymowy głosek właściwych dla wieku dziecka.

CECHY MOWY DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO : 

 • Prawidłowo rozumie mowę – pytania i polecenia.
 • Posiada odpowiedni do wieku zasób słownictwa i wiedzy o świecie.
 • Wypowiada się zrozumiale dla otoczenia, zdaniami złożonymi, potrafi
 • samodzielnie sformułować dłuższą wypowiedź ustną, np. opowiedzieć bajkę.
 • Prawidłowo wymawia wszystkie dźwięki mowy i choć dopuszczalne są tu
 • różnice indywidualne, to dziecko idące do szkoły nie powinno mieć wady
 • wymowy, gdyż będzie to sprzyjać występowaniu trudności w pisaniu i

NIEPOKOIĆ POWINNY :

 • Trudności w rozumieniu pytań i poleceń.
 • Wypowiedzi tylko pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami, trudności
 • z budowaniem zdań i samodzielnych dłuższych wypowiedzi ustnych.
 • Mały zasób słownictwa.
 • Częste niepoprawne formy gramatyczne.
 • Przestawianie sylab i głosek w obrębie wyrazu, zastępowanie ich innymi
 • lub omijanie, skracanie w obrębie wyrazu.
 • Zniekształcanie głosek tak, że brzmią one nienaturalnie, np. tzw.
 • „ francuskie r”, międzyzębowe  s,z,c,dz i inne głoski.
 • Przestawianie sylab i głosek, skracanie w obrębie wyrazu.
 • Nieprawidłowości w obrębie narządów mowy np. brak unoszenia języka do góry, nawykowe oddychanie ustami, wada zgryzu.
 • Zbyt szybkie lub zbyt wolne tempo mowy.
 • Objawy jąkania.
 • Brak prawidłowej wymowy głosek właściwych dla wieku dziecka.